עבודה חקלאית

ערך העבודה החקלאית מתוך התורה

את העבודה החקלאית אנו רואים כערך ואידיאל של תורה. התורה שהיא מורה לנו על צביון החיים הלאומי שלנו מייחסת חשיבות רבה לעבודה החקלאית.

א. סדר שלם – סדר זרעים. עוסק במצוות התלויות בארץ.
ב. למעלה מ 30 מצוות עוסקות במצוות חקלאיות למשל: נטע רבעי, שמיטה, פאה, וכו'.
ג. החת"ס אומר שעיקר מצוות יישוב א"י היא ע"י העבודה החקלאית:
"נלע"ד רבי ישמעאל נמי לא אמר מקרא ואספת דגנך אלא בא"י ורוב ישראל שרויין שהעבודה בקרקע גופה מצוה משום יישוב א"י ולהוציא פירותיה הקדושים ועל זה ציותה התורה ואספת דגנך " (חתם סופר מסכת סוכה דף לו עמוד א)
ד. אשר על כן אנו רואים זכות וחובה לשמש ככוח אלטרנטיבי לעובדים הזרים למיניהם ולשמש כגורם משמעותי לגאולת אדמת ארץ קדשנו בבחינת חדש ימינו כקדם.

ערך העבודה החקלאית כאמצעי חינוכי

העבודה העמלנית היומיומית והמאתגרת משמשת אמצעי מצוין לבניין האישיות והקניית מידות טובות בקרב הבחורים. אנו רואים את השדה במובן כפול.

1. שדה חקלאי

2. שדה חינוכי

אשר על כן כלל הצוות החינוכי מדריכים, רימי"ם וראש הישיבה שותפים לעבודה החקלאית עם הבחורים. העבודה מחנכת לאחריות, לעמלנות וחריצות , התמודדות עם קשיים פיזיים ונפשיים, אמינות, ומוסריות, חברתיות ועזרה הדדית וכו'.

סדר היום בעבודה החקלאית:

5.30 השכמה

6.00 תפילה+שיעור קצר בהלכה

6.45 ארוחת בוקר

7.15 יציאה לעבודה החקלאית

התלמידים מחולקים לקבוצות מעורבבות בין המחזורים.

בכל קבוצה יש מנהל עבודה מטעם התלמידים.

בנוסף, בכל קבוצה יש אחראי מים פק"ל קפה בו התלמידים עושים שימוש במהלך ההפסקה בעבודה.

 

תחומי העבודה החקלאיים:

הישיבה ממוקדת באזור הנגב המערבי אזור בעל אופי חקלאי, רובו קיבוצים ומושבים.  במספר תחומים חקלאיים האזור הוא מהמובילים בארץ בגידוליו כגון:

עגבניות, תפו"א, פרדסים, וסברס.

אנו מרבים לעבוד בחממות בגידולי עגבניות, מלפפונים, פלפלים, גידולי עלים

וכן במטעים ופרדסים גידולי מנגו, הדרים, סברס, וכן בגידולי שדה בצל, קולורבי, גזר, לוף, כרוב.

בנוסף, בשנת תשע"ז הישיבה הקימה חממה חקלאית בשיתוף היישוב וחקלאי שמוביל את הגידול.

accessibility